VD KLABAVA – ZVÝŠENÍ RETENCE A ZABEZPEČENÍ VD PŘED ÚČINKY VELKÝCH VOD

Vodní dílo Klabava se nachází na řece Klabavě, která je pravostranným přítokem Berounky, slouží k zajištění minimálního průtoku, snížení účinků povodní a rekreaci. Účelem stavby je zabezpečení stávajícího vodního díla před účinky extrémních povodňových průtoků a zajištění bezpečného převedení kontrolní povodňové vlny. Stavební úpravy se týkají přelivného objektu, jeho přemostění, rozšíření skluzu, navýšení terénu pod hrází, vlnolamu na koruně hráze a stávajících zdí. V březnu 2017 jsme zahájili bourací práce, převádění vody a přípravu komunikací pro mostní provizorium. Dokončení stavby je plánováno v příštím roce. Také při této akci má naše firma k dispozici veškerou potřebnou techniku především se zde uplatňují dumpery, pásové bagry (CAT 329 E) s různými druhy příslušenství od demoličních nůžek, hydraulických kladiv, demoličních drapáků po skalní frézy. Prioritou je realizace veškerých prací s minimální zátěží životního prostředí.

REKONSTRUKCE MOSTU GENERÁLA PATTONA

V březnu 2017 byly zahájeny práce na rozsáhlé rekonstrukci mostu Generála Pattona, jenž je součástí extrémně zatížené hlavní dopravní tepny v centru Plzně a převádí silnici I/20 a tramvajovou trať přes řeku Mži. Výstavba se uskuteční ve dvou základních etapách, v každé bude opravena jedna nosná konstrukce.  V 1. fázi rekonstrukce provedla naše společnost BIGGEST s.r.o. odvodnění předmostí (odstranění určených stávajících vpustí, výkopy pro nové kanalizační vedení, dodala a osadila nové kanalizačních šachty a vpusti, provedla obetonování a hutnění zásypy do úrovně pláně pro vozovku) Dále byla provedena demolice železobetonových konstrukcí mostu, jejíž součástí byla demolice betonové vyrovnávky mostu, demolice opěr a mostovky pod hlavním tělesem – zde byla použita technologie řezání diamantovým lanem, při bourání – postupném stříhání stávající římsy mostu bylo nutné zachytit padající železobeton do lžíce čelního nakladače CAT 966, tak aby nedošlo k poškození hlavní komunikace. Veškeré stavební odpady z bouracích prací jsou ihned odváženy a následně recyklovány v recyklačním areálu naší spřízněné firmy RECYKLÁČ s.r.o. na Borské ulici v Plzni. Další stavební práce dále pokračují. Ukončení 1. fáze je plánováno do prosince 2017, celý most má být kompletně opraven do června 2019.

RETENČNÍ NÁDRŽE V POVODÍ OKROUHLICKÉHO POTOKA

V červnu 2017 jsme zahájili realizaci 3 retenčních nádrží se spodní výpustí, bezpečnostním přelivem s odpadní stokou od přelivu. Účelem stavby je zřízení vodní plochy pro ochranu PUPFL , zlepšení odtokového režimu v krajině a posílení retenčního potenciálu území a zadržování vody v krajině údolí Okrouhlického potoka v komplexu píseckých lesů. Stavební práce jsou prováděny naší technikou  – dumpery TEREX TA30, pásové bagry ATLAS 260 LC, VOLVO EC210, DOOSAN DX 225 SLR

Demolice stavebních objektů VOJENSKÝ AREÁL NOVÉ MITROVICE

V únoru 2017 jsme ukončili demoliční práce ve vojenském areálu Nové Mitrovice, jednalo se o demolici vojenských objektů – třípodlažní ubikace, několika skladů, garáží, TOV, strážnice a vepřína. Součástí zakázky byla také likvidace stavebních odpadů včetně nebezpečných. Veškerý vybouraný materiál byl tříděn dle nebezpečnosti a platných právních předpisů. Vzniklý recyklát byl uložen na hromadách v centrálním místě areálu k následnému využití – provedení manipulační plochy, na zásyp jímek, zřízení přístupové cesty apod. Kovy separovány a nerecyklovatelná suť byla odvezena na řízenou skládku.

HTÚ Rokycany

Hrubé terénní úpravy v lokalitě Na Nivách v Rokycanech byly provedeny našimi stroji: dozerem Komatsu D51, demprem Terex, válcem Bomag, a pásovým bagrem CAT 330UHD.

Demolice školy v Tlučné

Demolici bývalé školní budovy na poměrně frekventovaném místě za minimálního omezení provozu okolí jsme provedli v obci Tlučná. Pro tento typ demolic jsme vybaveni speciální demoliční technikou bouracími kladivy, střihacími nebo vydrcovacími hydraulickými nůžkami různých velkostí, demoličními pásovým rýpadly, rýpadly s dlouhým dosahem apod.

Demolice – most ul. Rokycanská v Plzni

Profesionálně odvedenou práci předvedla naše společnost BIGGEST s.r.o. při demolici  frekventovaného mostu přes řeku Úslavu na Rokycanské třídě, která je součástí spojnice centra s dálnicí a patří mezi nejzatíženější komunikace v Plzni.

HTÚ Stříbro

Hrubé terénní úpravy provedla naše společnost BIGGEST s.r.o. na logistickém centru Stříbro, jednalo se o 22.000m3 přesunutých a uložených hmot v rámci areálu z toho byla 4.500 m3 retenční nádrž.