REKONSTRUKCE MOSTU GENERÁLA PATTONA

V březnu 2017 byly zahájeny práce na rozsáhlé rekonstrukci mostu Generála Pattona, jenž je součástí extrémně zatížené hlavní dopravní tepny v centru Plzně a převádí silnici I/20 a tramvajovou trať přes řeku Mži. Výstavba se uskuteční ve dvou základních etapách, v každé bude opravena jedna nosná konstrukce.  V 1. fázi rekonstrukce provedla naše společnost BIGGEST s.r.o. odvodnění předmostí (odstranění určených stávajících vpustí, výkopy pro nové kanalizační vedení, dodala a osadila nové kanalizačních šachty a vpusti, provedla obetonování a hutnění zásypy do úrovně pláně pro vozovku) Dále byla provedena demolice železobetonových konstrukcí mostu, jejíž součástí byla demolice betonové vyrovnávky mostu, demolice opěr a mostovky pod hlavním tělesem – zde byla použita technologie řezání diamantovým lanem, při bourání – postupném stříhání stávající římsy mostu bylo nutné zachytit padající železobeton do lžíce čelního nakladače CAT 966, tak aby nedošlo k poškození hlavní komunikace. Veškeré stavební odpady z bouracích prací jsou ihned odváženy a následně recyklovány v recyklačním areálu naší spřízněné firmy RECYKLÁČ s.r.o. na Borské ulici v Plzni. Další stavební práce dále pokračují. Ukončení 1. fáze je plánováno do prosince 2017, celý most má být kompletně opraven do června 2019.