Podpora EU

VV roce 2019 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0015862:

„Energetické úspory v provozu střediska Horšovský Týn“

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen na energetické úspory v provozu střediska Horšovský Týn, kde se nachází deponie stavebních materiálů. Energetických úspor bude dosaženo prostřednictvím výměny pásového rypadla, kolového nakladače a teleskopického manipulátoru za jejich novější, energeticky efektivnější varianty.
Projekt řeší problém současné nadměrné spotřeby primárního paliva (nafty), ale i spotřeba ostatních provozních kapalin (např. v hydraulických systémech) se postupně zvyšuje a prodražuje celkové provozní náklady manipulačního procesu. Používané technologie jsou stále poměrně efektivní, co se týče dosahovaných výkonů v absolutních hodnotách, ale jejich využití není zcela efektivní jak vzhledem k roku výroby, tak i vzhledem k tomu, že původní určení vyřazovaných strojů je spíše pro přímé stavební práce a úpravy, než pro manipulaci s náklady a tak je jejich efektivita v porovnání s novými stroji v přepočtu na zpracovanou tunu materiálu velice nízká a ohrožuje konkurenceschopnost produktů, které
Díky realizaci projektu dojde k zefektivnění celého zpracovatelského procesu především na straně spotřeby primární energie (motorové nafty), a to při zachování stávajícího objemu manipulovaných stavebních materiálů. Budou tedy sníženy jednotkové variabilní náklady na hmotnostní jednotku vyrobené produkce, v tomto případě na kubický metr či tunu expedovaného stavebního materiálu.
Realizací projektu dojde k naplnění těchto cílů:
• zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
• snížení spotřeby energií
• snížení emisí CO2
• snížení emisí ostatních znečišťujících látek (NOX, SO2, VOC, pevné částice)
• zvýšení konkurenceschopnosti žadatele na trhu
Dokončení projektu je předpokládáno do konce roku 2020.

CZ_RZ_B_C

V roce 2018 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011975:

„Energetické úspory v recyklačním centru společnosti BIGGEST s.r.o.“

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen na optimalizaci spotřeby energií prostřednictvím výměny staré technologie za novou s úpravou technologického procesu. Předmětem projektu jsou energetické úspory v procesu zpracování a recyklace stavebních odpadů v recyklačním centru BIGGEST v Plzni. K úspoře energií dojde na základě výměny stávajících, energeticky nevyhovujících technologií, za technologie nové, s nižší spotřebou energie. Konkrétně půjde o celou sestavu technologií v rámci recyklace, která se skládá z pásového rypadla, dozeru, drtiče a dampru sloužícího k přesunu recyklátu.
V důsledku projektu je očekáváno zefektivnění celého zpracovatelského procesu především na straně spotřeby primární energie (motorové nafty) a to při zachování stávajícího objemu recyklovaného stavebního materiálu. Budou tedy sníženy jednotkové variabilní náklady na hmotnostní jednotku vyrobené produkce, v tomto případě na tunu vyprodukovaného recyklátu libovolné kategorie. Hlavními přínosy pro region a EU bude snížení emisí z provozu technologií, a tedy snížení zatížení lokálního a regionálního ovzduší, dále díky nižší spotřebě bude omezen dovoz paliv, což omezí jak vyvolané náklady na dopravu paliv, tak i závislost státní a evropské ekonomiky na dovozu fosilních paliv.

CZ_RZ_B_C

V roce 2018 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011969:

„Energetické úspory při recyklaci důlní hlušiny v dolu Barbora“

Projekt je zaměřen na energetické úspory v rámci procesu recyklace hlušiny z bývalého dolu Barbora. Realizace povede k úsporám především v rámci procesu přesunu hlušiny z místa těžby k primárnímu drtiči a hrubotřídiči a to díky výměně stávajících starých damprů za modernější verze. Díky výměně technologií v procesu tak dojde k celkové energetické úspoře v rámci projektu. Místem realizace je pozemek č. 4591/2, k. ú. Jáchymov.
V důsledku projektu je očekáváno zefektivnění celého zpracovatelského procesu především na straně spotřeby primární energie (motorové nafty) a to při zachování stávajícího objemu recyklované hlušiny, který je primárně určován kapacitami drtiče a hrubotřídiče (tedy strojů mimo předkládaný projekt). Budou tedy sníženy jednotkové variabilní náklady na hmotnostní jednotku vyrobené produkce, v tomto případě na tunu zrecyklované důlní hlušiny.
Hlavními přínosy pro region a EU bude snížení emisí z provozu technologií, a tedy snížení zatížení lokálního a regionálního ovzduší, dále díky nižší spotřebě bude omezen dovoz paliv, což omezí jak vyvolané náklady na dopravu paliv, tak i závislost státní a evropské ekonomiky na dovozu fosilních paliv.

CZ_RZ_B_C

V roce 2017 byla naší společnosti schválena dotace na projekt:

Název projektu: Nové technologie ve společnosti BIGGEST s.r.o.

Registrační číslo: CZ.01.2.06/0.0/0.0/16_059/0008165

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram TECHNOLOGIE a je zaměřen na technologické vybavení Recyklačního centra společnosti BIGGEST v Karlovarském kraji. Nová technologie umožní zpracování většího množství stavebních a demoličních odpadů s ohledem na vysoký výkon a kvalitnější zpracování odpadu s ohledem na trvale udržitelný rozvoj, životní prostředí a poskytování služeb našim zákazníkům. Jedním z cílů projektu je zvýšení efektivity výroby. Moderní recyklační technologie na nejvyšší možné technologické úrovni umožní nejen navýšení kapacity, ale i kvality. Nová technologie umožní zpracování většího množství odpadů bez nutnosti složité logistiky. Recyklovaný materiál bude ve vyšší kvalitě a celkově lze takto zpracovat větší množství odpadů. Nezanedbatelným přínosem je také zpracování jinak nepoužitelné hlušiny z dolu Barbora.   CZ_RZ_B_C